PRIVACY VERKLARING
Museum De Burghse Schoole werkt incidenteel met persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. Het Museum is een onderdeel van de Stichting Westerschouwen Kultureel. Als in deze verklaring het museum wordt genoemd, wordt hiermee impliciet ook de Stichting Westerschouwen Kultureel bedoeld.

Privacywetgeving (GDPR / AVG)
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is van toepassing. Deze privacywet, internationaal de General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd, geldt in de hele Europese Unie en gaat onder andere over het bewaren en beschermen van persoonsgegevens. De nieuwe Europese privacywetgeving raakt ook ons Museum.

Privacy verklaring en privacy beleid.
Wat zijn persoonsgegevens?

Er zijn gegevens die iets over u zeggen. Bijvoorbeeld naam, adres, of e-mailadres. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar u herleidt kunnen worden, spreken we over persoonsgegevens. Daar moet zorgvuldig mee worden omgegaan.

Van wie heeft Museum De Burghse Schoole persoonsgegevens?
Museum De Burghse Schoole heeft persoonsgegevens van mensen met wie zij direct of indirect een relatie heeft, wil krijgen of heeft gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van: Vrienden van het museum, Relaties van het museum, Schenkers en bruikleengevers

Wie is verantwoordelijk voor het beheer en gebruik van uw persoonsgegevens?
Binnen het Museum De Burghse Schoole ligt de verantwoordelijkheid voor het beheer van persoonsgegevens uitsluitend bij de secretaris; het gebruik van de persoonsgegevens geschiedt op aanwijzing van het bestuur.

Waarvoor werkt Museum De Burghse Schoole met persoonsgegevens?
Met behulp van persoonsgegevens kan het museum communiceren met al diegenen die blijk hebben gegeven van belangstelling voor het museum. Wij gebruiken naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact te onderhouden, te informeren over tentoonstelling en activiteiten en andere wetenswaardigheden door middel van het versturen van uitnodigingen, flyers en nieuwsbrieven.

Wilt u niet (langer) door het museum benaderd worden, dan kun u dit aangeven door bijvoorbeeld ons een e-mail of briefje te sturen.

Werkt Museum De Burghse Schoole ook met bijzondere persoonsgegevens?
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Het  Museum De Burghse Schoole werkt niet met bijzondere persoonsgegevens, vraagt daar niet om en slaat ze ook niet op. Museum De Burghse Schoole controleert actief of gegevens die van de wet niet mogen worden opgeslagen, zoals een BSN-nummer, niet worden geregistreerd.

Hoe gaat Museum De Burghse Schoole om met uw persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn vergaard.

Wie kan er bij uw persoonsgegevens?
Binnen het Museum De Burghse Schoole zijn de persoonsgegevens uitsluitend toegankelijk voor die medewerkers die daar uit hoofde van hun functie toegang toe moeten hebben. De secretaris ziet hier op toe.

Uitwisseling van persoonsgegevens
De persoonsgegevens worden voor geen ander doel gebruikt dan waarvoor ze zijn opgeslagen. De persoonsgegevens worden niet gedeeld met andere, externe partijen.

Hoelang worden uw gegevens bewaard?
Voor het bewaren van deze gegevens gelden de wettelijk bepaalde voorschriften.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?
Bij de verwerking van persoonsgegevens is Het Museum De Burghse Schoole gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

Waar kan u terecht met een vraag of klacht?
Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Museum De Burghse Schoole kunt u terecht bij het secretariaat van het museum.

Uitschrijven
Indien u geen prijs stelt op informatie over het museum dan wel bezwaar hebt tegen gebruik van uw gegevens, kun u dit aan ons doorgeven. Wij zullen in dat geval snel en adequaat op uw verzoek reageren.

Wijzigingen privacybeleid
Museum De Burghse Schoole behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. U kunt dit beleid raadplegen via www.burghseschoole.nl

Disclaimer
De inhoud van www.burghseschoole.nl  is met de grootste zorg samengesteld. Hoewel het Museum De Burghse Schoole tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt Museum De Burghse Schoole expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is.

Cookies
Deze website maakt gebruik van functionele cookies, ten behoeve van de goede werking.

Het Bestuur van de Stichting Westerschouwen Kultureel, Museum De Burghse Schoole.

Burgh-Haamstede, 24 mei 2018.