De Burghse Schoole is een partner in de Stichting Westerschouwen Kultureel (SWK)

De SWK stelt zich ten doel het beheer en exploitatie van gebouwen, die voldoen aan de behoefte aan geschikte ruimte voor activiteiten op cultureel gebied. Zij neemt daartoe het initiatief en organiseert, bevordert en stimuleert culturele en kunstzinnige activiteiten, in de ruimste zin en zonder winstoogmerk. De stichting is daarbij in grote mate afhankelijk van de gemeentelijke subsidie. Tevens tracht zij aanvullende inkomsten te verkrijgen uit bijdragen van donateurs. Het beheer van het museum de ‘Burghse Schoole’ valt onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de Stichting Westerschouwen Kultureel. Behalve de Burghse Schoole is er een taakgroep Bunkers. Deze groep houdt zich bezig met het voor het publiek toegankelijk maken van de zogenoemde Vleugelbunker in de Zeepeduinen.

Bestuur Stichting Westerschouwen Kultureel

Voorzitter John van Veenhuizen
Secretaris Elleke Overbeke
Penningmeester Jan Wormeester
Bestuurslid Paul Coehoorn, penningmeester taakgroep vleugelbunker
Bestuurslid André Hendrix, taakgroep vleugelbunker

taakgroep Museum
Voor de exploitatie van het museum en het ontwikkelen en coördineren van activiteiten is een werkgroep samengesteld die bestaat uit vertegenwoordigers uit het algemeen bestuur, de beheerder van het museum en overige vrijwilligers.

taakgroep Vleugelbunker
Voor de exploitatie van de vleugelbunker en het ontwikkelen en coördineren van activiteiten is een werkgroep samengesteld die bestaat uit vertegenwoordigers uit het algemeen bestuur en overige vrijwilligers.

Vacatures
We hebben een gezellige groep vrijwilligers. Het zou geweldig zijn wanneer we wat meer vrijwilligers zouden hebben. Heeft u zin om een paar uurtjes per week te besteden in of ten behoeve van het museum, dan bent u van harte welkom. We kunnen ondersteuning gebruiken van een gastheer of gastvrouw tijdens de openingstijden, bijvoorbeeld één keer week of per twee weken. Of vind u het leuk om af en toe een klusje te doen? Of ziet u een bestuursfunctie wel zitten? Neem gerust contact met ons op via info@burghseschoole.nl . Bel ons of kom eens langs in de Schoole.anbi-logoDoordat de Stichting Westerschouwen Kultureel (SWK) is aangemerkt als een Culturele ANBI instelling zijn uw giften en schenkingen aftrekbaar voor de belasting. U kunt daarnaast fiscaal ook gebruik maken van de faciliteiten die de zogenaamde Geefwet u biedt in de vorm van extra aftrek voor de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

De doelstelling van de SWK.
De SWK stelt zich ten doel het beheer en exploitatie van gebouwen, die voldoen aan de behoefte aan geschikte ruimte voor activiteiten op cultureel gebied. Zij neemt daartoe het initiatief en organiseert, bevordert en stimuleert culturele en kunstzinnige activiteiten, in de ruimste zin en zonder winstoogmerk. De stichting is daarbij in grote mate afhankelijk van de gemeentelijke subsidie. Tevens tracht zij aanvullende inkomsten te verkrijgen uit bijdragen van donateurs. Het beheer van het museum de ‘Burghse Schoole’ valt onder de verantwoordelijkheid van de Stichting Westerschouwen Kultureel.

Beloningsbeleid bestuur
Het bestuur krijgt geen vergoeding voor haar bestuurstaken.

Beleidsplan
Jaarlijks wordt een planning opgesteld van de activiteiten. Voornaamste activiteit is het beheer van Museum de Burghse Schoole. Jaarlijks wordt minimaal 1 wisselexpositie samengesteld.

Verslag uitgeoefende activiteiten
Het jaarverslag wordt op verzoek aan belanghebbenden toegestuurd.

Financiële verantwoording
KvK nr: 41113864
Fiscaalnummer: 0072.96.757
Bankrekeningnummer: NL52 RABO 0357818539

ANBI 2021
Balans per 31-12-2021
Vorderingen 4657,00 Schulden -541,20
Liquide middelen 16.963,58 Reservering Vleugelbunker 6.385,97
Reserveringen Burghse Schoole 11.000,00
Eigen vermogen 4775,81
Totaal 21.620,58 21.620,58
Exploitatie 2021
Opbrengsten Lasten
Entreegelden 2.947 Gebouw 9.130
Opbrengst winkeltje 384 Belastingen 265
Subsidies 31.028 Salaris/vergoedingen/salarisadm 5.852
Donaties/giften 1.066 Verzekeringen 1.401
Aankopen voor museum 578
Tel, internet, kantoorart. 548
Drukwerk/reclame 300
Bank-, verzend-, abonn.kosten 892
Andere uitgaven 153
Vleugelbunker 1.997
Subsidiabel project 4.156
Resultaat 10.153
Totaal 35.425 35.425