Organisatie

De Burghse Schoole is een partner in de Stichting Westerschouwen Kultureel (SWK)

De SWK stelt zich ten doel het beheer en exploitatie van gebouwen, die voldoen aan de behoefte aan geschikte ruimte voor activiteiten op cultureel gebied. Zij neemt daartoe het initiatief en organiseert, bevordert en stimuleert culturele en kunstzinnige activiteiten, in de ruimste zin en zonder winstoogmerk. De stichting is daarbij in grote mate afhankelijk van de gemeentelijke subsidie.

Tevens tracht zij aanvullende inkomsten te verkrijgen uit bijdragen van donateurs.

Het beheer van het museum de ‘Burghse Schoole’ valt onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de Stichting Westerschouwen Kultureel. Behalve de Burghse Schoole is er een taakgroep Bunkers. Deze groep houdt zich bezig met het voor het publiek toegankelijk maken van de zogenoemde Vleugelbunker in de Zeepeduinen.

Bestuur Burghse Schoole:

Voorzitter Henk van der Veer

 

Secretaris

 

Lia Kooiman

 

Penningmeester

 

Jan Wormeester


Bestuurslid Mieke Versteeg

Website design en beheer:

Veron Wormeester © 2010
Henk vd Veer  J

Werkgroep.

Voor de exploitatie van het museum en het ontwikkelen en coördineren van activiteiten is een werkgroep samengesteld die bestaat uit een vertegenwoordiger van het dagelijks bestuur, vertegenwoordigers uit het algemeen bestuur, de beheerder van het museum en vrijwillige werkgroepleden.

 

Vacatures

We hebben een gezellige groep vrijwilligers. Het zou geweldig zijn wanneer we wat meer vrijwilligers zouden hebben. Heeft u zin om een paar uurtjes per week te besteden in of ten behoeve van het museum, dan bent u van harte welkom.

We kunnen ondersteuning gebruiken van een gastheer of gastvrouw tijdens de openingstijden, bijvoorbeeld één keer week of per twee weken. Of vind u het leuk om af en toe een klusje te doen? Of ziet u een bestuursfunctie wel zitten?

Neem gerust contact met ons op. via Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien. Kom eens langs in de schoole of bel ons.

 

 


 

 

Doordat de Stichting Westerschouwen Kultureel (SWK) is aangemerkt als een Culturele ANBI instelling zijn uw giften en schenkingen aftrekbaar voor de belasting. U kunt daarnaast fiscaal ook gebruik maken van de faciliteiten die de zogenaamde Geefwet u biedt in de vorm van extra aftrek voor de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

De doelstelling van de SWK.

De SWK stelt zich ten doel het beheer en exploitatie van gebouwen, die voldoen aan de behoefte aan geschikte ruimte voor activiteiten op cultureel gebied. Zij neemt daartoe het initiatief en organiseert, bevordert en stimuleert culturele en kunstzinnige activiteiten, in de ruimste zin en zonder winstoogmerk. De stichting is daarbij in grote mate afhankelijk van de gemeentelijke subsidie.

Tevens tracht zij aanvullende inkomsten te verkrijgen uit bijdragen van donateurs.

Het beheer van het museum de ‘Burghse Schoole’ valt onder de verantwoordelijkheid van de Stichting Westerschouwen Kultureel.

Beloningsbeleid bestuur

Het bestuur krijgt geen vergoeding voor haar bestuurstaken.

Beleidsplan
Jaarlijks wordt een planning opgesteld van de activiteiten. Voornaamste activiteit is het beheer van Museum de Burghse Schoole. Jaarlijks wordt minimaal 1 wisselexpositie samengesteld.

Verslag uitgeoefende activiteiten
Het jaarverslag wordt op verzoek aan belanghebbenden toegestuurd.

Financiële verantwoording 
KvK nr.                                 41113864 
Fiscaalnummer                     72.96.757
Bankrekeningnummer          NL52 RABO 0357818539

ANBI 2017

Balans per

31-12-2017

Vorderingen

1278,92

Schulden

0,00

Liquide middelen

5849,77

Eigen vermogen

7128,69

Totaal

7128,69

7128,69

Exploitatie 2017

Opbrengsten

Lasten

Entreegelden

3.212

Gebouw

4.428

Opbrengst winkeltje

516

Belastingen

18

Subsidies

11.946

Salaris/vergoedingen/salarisadm

6.918

Donaties/giften

1.450

Verzekeringen

1.244

Aankopen voor museum

229

Telf, internet, kantoorart.

842

Drukwerk/reclame

609

Bank-, verzend-, abonn.kosten

794

Andere uitgaven

1.500

Resultaat

542

Totaal

17.124

17.124


 

PRIVACY VERKLARING

Het museum De Burghse Schoole werkt incidenteel met persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. Het Museum is een onderdeel van De Stichting Westerschouwen Kultureel.

Als in deze verklaring het museum wordt genoemd, wordt hiermee impliciet ook de Stichting Westerschouwen bedoeld.

Privacywetgeving (GDPR / AVG)

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze nieuwe privacywet, internationaal de General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd, geldt in de hele Europese Unie en gaat onder andere over het bewaren en beschermen van persoonsgegevens. De nieuwe Europese privacywetgeving raakt ook Museum Rijswijk. Welke gevolgen heeft de wetgeving voor het gebruik van persoonsgegevens binnen het museum?

Privacy verklaring en privacybeleid

In dit privacy statement geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over het gebruik van persoonsgegevens door het Museum De Burghse Schoole.

Wat zijn persoonsgegevens?

Er zijn gegevens die iets over u zeggen. Bijvoorbeeld naam, adres, of e-mailadres. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar u herleidt kunnen worden, spreken we over persoonsgegevens. Daar moet zorgvuldig mee worden omgegaan.

Van wie heeft De Museum De Burghse Schoole Schoolepersoonsgegevens?

Het Museum De Burghse Schoole heeft persoonsgegevens van mensen met wie zij direct of indirect een relatie heeft, wil krijgen of heeft gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van: Vrienden van het museum, Relaties van het museum, Schenkers en bruikleengevers

Wie is verantwoordelijk voor het beheer en gebruik van uw persoonsgegevens?

Binnen Het Museum De Burghse Schoole Schoole ligt de verantwoordelijkheid voor het beheer van persoonsgegevens uitsluitend bij de secretaris; het gebruik van de persoonsgegevens geschiedt op aanwijzing van het bestuur.

Waarvoor werkt Het Museum De Burghse Schoole Schoole met persoonsgegevens?

Met behulp van persoonsgegevens kan het museum communiceren met al diegenen die blijk hebben gegeven van belangstelling voor het museum. Als u eenmaal vriend of relatie van het Museum De Burghse Schoole bent, dan willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact te onderhouden, te informeren over tentoonstelling en activiteiten en andere wetenswaardigheden door middel van het versturen van uitnodigingen, flyers en nieuwsbrieven.

Wilt u niet (langer) door het museum benaderd worden dan kun u dit aangeven door bijvoorbeeld ons een e-mail of briefje te sturen.

Werkt Het Museum De Burghse Schoole ook met bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras.

Het  Museum De Burghse Schoole werkt niet met bijzondere persoonsgegevens, vraagt daar niet om en slaat ze ook niet op.

Het Museum De Burghse Schoole controleert actief of gegevens die van de wet niet mogen worden opgeslagen, zoals een BSN-nummer, niet worden geregistreerd.

Hoe gaat Het Museum De Burghse Schoole om met uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn vergaard.

Wie kan er bij uw persoonsgegevens?

Binnen het Museum De Burghse Schoole zijn de persoonsgegevens uitsluitend toegankelijk voor die medewerkers die daar uit hoofde van hun functie toegang toe moeten hebben. De secretaris ziet hier op toe.

Uitwisseling van persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden voor geen ander doel gebruikt dan waarvoor ze zijn opgeslagen. De persoonsgegevens worden niet gedeeld met andere, externe partijen.

Hoelang worden uw gegevens bewaard?

Voor het bewaren van deze gegevens gelden de wettelijk bepaalde voorschriften.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Het Museum De Burghse Schoole gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

Waar kan u terecht met een vraag of klacht?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door het Museum De Burghse Schoole kunt u terecht bij het secretariaat van het museum.

Uitschrijven

Indien u geen prijs stelt op informatie over het museum dan wel bezwaar hebt tegen gebruik van uw gegevens, kun u dit aan ons doorgeven. Wij zullen in dat geval snel en adequaat op uw verzoek reageren.

Wijzigingen privacybeleid

Het Museum De Burghse Schoole behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. U kunt dit beleid raadplegen via www.burghseschoole.nl

Disclaimer

De inhoud van www.burghseschoole.nl  is met de grootste zorg samengesteld. Hoewel Het Museum De Burghse Schoole tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt Museum Het De Burghse Schoole expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is.

Cookies

Het Museum De Burghse Schoole is wettelijk verplicht bezoekers te informeren over coockiegebruik. Het Museum De Burghse Schoole maakt geen gebruik van cookies.

 

Het Bestuur van de Stichting Westerschouwen Kultureel,

Museum De Burghse Schoole.                                                                      Burgh-Haamstede, 24 mei 2018.